Rekrutacja

Uwaga!

Rozpoczynamy rekrutację uczestników szkoleń rozpowszechniających powstały Materiał Doradczo – Informacyjny powstały w ramach projektu. Szkolenie będzie jednodniowe (6 godzinne). W ramach projektu zapewniamy materiały szkoleniowe, przerwy kawowe. Każdy uczestnik spotkania otrzyma komplet Materiałów w formie cyfrowej. Uczestnicy spotkań będą zobowiązani do przeprowadzenia badania ankietowego z przynajmniej 4 uczniami/podopiecznymi w swojej placówce.

Nie pokrywamy kosztów dojazdu na szkolenia.

 

W szkoleniu mogą wziąć udział:

– pracownicy instytucji oświatowych prowadzący doradztwo edukacyjno-zawodowe ze szkół, nauczyciele, pedagodzy, psychologowie, doradcy zawodowi.

– pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Planujemy, że w szkoleniu weźmie udział średnio po 25 osób w poszczególnych miastach, w przypadku województwa mazowieckiego w szkoleniu dodatkowo weźmie udział osoba z Instytucji Centralnej odpowiedzialnych za realizację doradztwa zawodowego w systemie oświaty (właściwy oraz KOWEZiU).

Osoby, które chcą wziąć udział w szkoleniu powinny złożyć w Biurze Projektu następujące dokumenty:

1) formularz zgłoszeniowy wraz z deklaracją przedstawienia poznanego w ramach Projektu narzędzia w swojej placówce.

2) zaświadczenie o zatrudnieniu od pracodawcy, iż są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę jako: pracownicy instytucji oświatowych, szkół, poradni PPP, CKZiU (nauczyciele, pedagodzy, psychologowie, doradcy zawodowi) i prowadzą doradztwo edukacyjno – zawodowe,

3) oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych,

4) deklarację uczestnictwa w projekcie

 

 

Wypełnione i podpisane dokumenty zgłoszeniowe prosimy złożyć osobiście lub przysyłać na adres:

Biuro Projektu „Mój zawód – moja przyszłość”

Syntea Centrum Edukacyjne, ul Postępu 21a

02-676 Warszawa

Jednocześnie, ze względów organizacyjnych  bardzo prosimy o przesłanie wypełnionych formularzy w formie elektronicznej na adres mailowy:

monika.markucinska@syntea.pl

 

Dokumenty do pobrania:

zaswiadczenie_o_zatrudnieniu

zaswiadczenie_o_przetwarzaniu_danych_osobowych

Formularz_zgloszeniowy

deklaracja_uczestnictwa

 

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem uczestnictwa w spotkaniach informacyjno – szkoleniowych.  Szczegóły w załączniku.

regulamin MZMP

 

 

Kapitał Ludzki